Lodaer Img

Exhibit/Visitor Profile

กลุ่มเป้าหมายผู้แสดงสินค้า บริการ และเทคโนโลยี

 • ผู้ผลิตและผู้ขายเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและกากของเสีย
 • ผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย และการจัดการมลพิษจากต้นทาง
 • ผู้รับบำบัด กำจัด และ รีไซเคิล กากของเสียและมลพิษประเภทต่างๆ
 • เทคโนโลยีจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีจัดการของเสียเทศบาลและภาครัฐ
 • เทคโนโลยีจัดการของเสียในบริษัทเอกชน
 • อุปกรณ์ เครื่องมือจัดการของเสีย
 • กระบวนการจัดการโรงเผาปูน
 • เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • เทคโนโลยีการกำจัดกากของเสียที่ไม่เป็นอันตรายและเป็นอันตราย
 • การจัดการของเสียในภาคเกษตรกรรม
 • การนำกลับมาใช้และการกู้คืนโลหะมีค่าจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • การจัดการและกำจัดของเสียอันตราย
 • เทคโนโลยีและการจัดการน้ำเสีย
 • แปลงของเสียเป็นพลังงานและโรงงานผลิตพลังงานจากของเสีย
 • บริการออกแบบวิศวกรรมสำหรับการจัดการของเสียและน้ำเสีย
 • การเก็บรวบรวมและเรียงลำดับวัสดุเพื่อการรีไซเคิล เช่นขวดแก้ว พลาสติก และกระดาษ
 • เครื่องจักรสำหรับการผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ
 • การจัดการของเสียกรด / การรีไซเคิลกรดและด่างจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การแปลงของเสียโดยการไหลไฟฟ้า (ยางและพลาสติก)
 • การรีไซเคิลเยื่อและกระดาษ
 • การผลิตเชื้อเพลิงที่ได้มาจากขยะ
 • เทคโนโลยีการรีไซเคิลจากเศษเหล็ก
 • ห้องปฏิบัติการให้คำปรึกษา
 • โซลูชั่นการจัดการขยะสำหรับบ้านเรือน
 • เชื้อเพลิงขยะจากภาคอุตสาหกรรม
 • เตาเผากากอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน

 • เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม 
 • ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่ 40,000 โรงงาน
 • เจ้าหน้าที่ และ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10,000 แห่ง
 • นักวิชาการและนักศึกษา