Lodaer Img

ZERO WASTE

<< Back to all  product highlight

เลขที่บูท: S07  

รายละเอียดบริษัท:

เป็นบริษัทของคนไทยที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน มากว่า 20 ปี และให้คำปรึกษาในโครงการขยะทุกประเภทอีกทั้งเป็นผู้นำด้านระบบแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงพลังงานคุณภาพสูง (Premium RDF) จากประเทศฟินแลนด์ พร้อมการเดินระบบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องจักรผลิตเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อผลิตไฟฟ้า ให้ทั้งบริษัทเอกสารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีมงานมีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :
  • “One Stop Service” from secure waste to project investment. Our projects start from MSW 50 tons per day to huge waste quantity that you can named it. Our professional experiences can develop BOT projects with 25 years contract. We also provide consulting, engineering, and proven Waste to Energy in terms of “Turnkey”, and EPC delivery.
  • Waste to Fuel A Future for Today
  • Waste to Energy Project
ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.zerowaste.co.th 
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/zerowasteTH/?locale=th_TH