Lodaer Img

V KAN MANAGEMENT CO., LTD.

<< Back to all  product highlight

เลขที่บูท: A24

รายละเอียดบริษัท:

ผู้จัดจำหน่ายและนำเข้าเครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

Eco Smart เครื่องกำจัดขยะเศษอาหาร ระบบอบแห้ง ช่วยในการจัดการขยะเศษอาหารโดยไม่ต้องฝังกลบ ลดปริมาณขยะเศษอาหารและปัญหากลิ่นรบกวน ลดปริมาณแบคทีเรียและเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในขยะเศษอาหาร ใช้พื้นที่น้อย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นสารอินทรีย์ นำไปเป็นส่วนผสมของดินสำหรับการเพาะปลูกหรือเป็นอาหารสัตว์ สามารถนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการเกษตรได้อย่างยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.vkangreen.com 
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/EcoSmart.TH/